Publicaties wateroverlast

Deze pagina geeft een overzicht van relevante documenten die direct of indirect betrekking hebben op wateroverlast in 2021. Het idee is om dit onderwerp toegankelijker te maken voor mensen die hun weg zoeken in deze problematiek. Een korte samenvatting geeft de essenties van het document.

Onderwerpen:
beleid
onderzoek
evaluatie
normering

Beleid

Eerste advies wetenschappelijke klankbordgroep aan beleidstafel wateroverlast en hoogwater, ENW jan 2021
Deze Wetenschappelijke Klankbordgroep (WK) is voortgekomen uit de behoefte voor externe wetenschappelijke kwaliteitsborging bij de Beleidstafel Wateroverlast en hoogwater. De WK adviseert onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd over de adviezen van de Beleidstafel en de bijbehorende kennisagenda en levert zo een bijdrage aan de eindrapportage van de Beleidstafel, zoals deze in oktober van 2022 wordt verwacht. De inzet is dat dit zal bijdragen aan de noodzakelijke verbeteringen van het beleid en beheer rondom water, bodem en ruimtelijke inrichting, om zo gesteld te staan voor een onzekere toekomst.

Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, beleidstafel feb 2022
25 aanbevelingen voor het waterbeheer mede n.a.v. de watersnoodramp juli 2021 in Zuid-Limburg. Er zijn nogal wat verbeteringen mogelijk en nodig zoals: vergroten van het waterbewustzijn bij burgers die een misplaatst gevoel van waterveiligheid hebben, verbeteren van de kwaliteit van monitoring en voorspelling van neerslag en rivierafvoeren, bij beheer en onderhoud meer rekening houden met de kans op hoogwaterperiodes in de zomer, werken aan een robuust
hoofdwatersysteem en regionale systemen, bij de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening houden met de kans op extreme neerslagsituaties en benutten van bestaande en toekomstige internationale samenwerking.

Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, Voorkomen kan niet, voorbereiden wel, allemaal aan de slag

Onderzoek

Hoogwater 2021 Feiten en Duiding, ENW sep 2021
Naar aanleiding van de overstromingen in Zuid Limburg in juli 2021 is deze verkenning uitgevoerd om een eerste stap te maken om beschikbare informatie over deze gebeurtenis te verzamelen en analyseren. Het onderzoek is uitgevoerd door een breed consortium (TU Delft, Deltares, HKV Lijn in Water, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, KNMI, WUR, Erasmus MC en Universiteit Twente) in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). zie ook https://www.enwinfo.nl/publicaties/

`Wat als ‘de waterbom’ elders in Nederland was gevallen?, Deltares nov2021
Onderzoekers van Deltares hebben in een driedaagse hackathon hierop een antwoord geformuleerd met als doel om in de toekomst beter gesteld te staan voor dit soort extreme weersystemen. In juli 2021 heeft een extreem groot neerslaggebied boven de Ardennen, de Eifel en Zuid-Limburg gezorgd voor wateroverlast en overstromingen met ook in Nederland veel schade tot gevolg. In de omringende landen waren de gevolgen desastreus met ruim 220 dodelijke slachtoffers, verwoeste dorpen en langdurige uitval van essentiële voorzieningen zoals elektriciteit en transport. Een zo grote hoeveelheid neerslag is weliswaar uitzonderlijk, maar zeker weer mogelijk, ook op andere plaatsen in Nederland.

Analyse functioneren klimaatbuffers in het Geul stroomgebied tijdens extreme neerslag in juli 2021, Stroming (Natuurmonumenten) juni 2021
Natuurmonumenten is vele jaren actief in het Geuldal en werkt daar volop aan natuurbescherming en -herstel. Eén van de overkoepelende initiatieven van Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties is om het stroomgebied in te richten als klimaatbuffer om de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast én droogte) beter het hoofd te kunnen bieden. In de ‘Visie op een klimaatrobuust Geuldal’ heeft Natuurmonumenten in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer hun visie beschreven en een maatregelenoverzicht gepresenteerd. Vanwege het recente hoogwater van medio juli 2021 is het vraagstuk rondom een klimaatrobuuste inrichting in een stroomversnelling gekomen. Natuurmonumenten heeft daarom aan Stroming gevraagd om de maatregelenlijst uit de visie te analysen op hun bijdragen aan de reductie van de hoogte en omvang van deze zomer hoogwaterpiek.

Nature-based solutions for floods AND droughts AND biodiversity: Do we have sufficient proof of their functioning?

Evaluatie

Normering

Neerslagstatistieken korte duren, KNMI-HKV 2018
De nieuwe neerslagstatistieken geven inzicht in de hoeveelheid neerslag van een bepaalde duur (van 10 minuten tot 12 uur), bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld eens in de tien of honderd jaar). De statistieken zijn gebaseerd op waarnemingen over de periode 2003 tot en met 2016, van De Bilt en een dertigtal andere weerstations verspreid over Nederland. Hierdoor geven ze een betrouwbaar beeld van de huidige neerslaggebeurtenissen, waarin ook de effecten van al opgetreden klimaatverandering tot uiting komen.